Բնագիտություն 13․11․2019

1.Հետեւյալ նյութերից առանձնացրե՛ք օքսիդները։

СaO,NaOH,Na2O, NaCl,  FeO, NaOH, H2SO4, ZnO,  SnO, Ca(OH)2, HCl, NaNO3, BeO,, H3PO4, KNO3։

2.Լուծել խնդիրներ

Գտնել ավտոմեքենան   արագությունը, եթե հայտնի է, որ   500 մ երկարությամբ ճանապարհը նա անցավ 20 րոպեում:
Լուծում
1. 60:20=3
2. 500×3=1500
3. 1500=1 կմ 500մ

Պատ․՛ 1․5 կմ/ժ

2. Որքան ճանապարհ կանցնի գնացքը  2   ժամում, եթե գնացքը  արագությունը 40կմ/ժ է:

Լուծում
1. 2×40=80

Պատ․՛ 80 կմ

Մաթեմատիկա 13․11․2019

1) Գումարե՛ք հետեւյալ թվերը.

ա) –3, –9 եւ –5

(-3)+(-9)+(-5)= -17

գ) –11, –7 եւ –12

(-11)+(-7)+(-12)= -30

ե) –21, –3 եւ –18

(-21)+(-3)+(-18)= -42

բ) –1, –20 եւ –8

(-1)+(-20)+(-8)= -29

դ) –6, –9 եւ –10

(-6)+(-9)+(-10)= -25

զ) –4, –15 եւ –25

(-4)+(-15)+(-25)= -44

2) Թիվը ներկայացրե՛ք երկու բացասական գումարելիների գումարի տեսքով.

ա) –30,

(-20)+(-10)=-30

բ) –25,

(-20)+(-5)=-25

գ) –62

(-61)+(-1)=-62

դ) –50

(-1)+(-49)=-50

ե) –38

(-30)+(-8)=-38

3) Կատարե՛ք գումարում.

ա) (+3) + (–4)=-1

դ) (+15) + (–6)=+11

է) (–18) + (+7)=-11

բ) (–11) + (+5)=-6

ե) (–8) + (+7)=-1

ը) (–21) + (+8)=-13

գ) (–10) + (+3)=-7

զ) (+31) + (–10)=+21

թ) (+19) + (–12)=+7

4) Էլեկտրագնացքը, կայարանից դուրս գալով, նախ մի ուղղությամբանցել է 35 կմ, ապա հակառակ ուղղությամբ` 63 կմ։ Կայարանից ի՞նչ հեռավորության վրա է գտնվում էլեկտրագնացքը։

35-63= -28կմ հեռավորության վրա

Պատ. 28 կմ

Մայրենի

Տրված բաղադրյալ բառերը բաժանում ենք բառակազմական միավորների:

  • Մարդանման-արմատ+հոդակամ+ամատ, մեծատուն-արմատ+հոդակապ+արմատ, սառնասիրտ-արմատ+հոդակապ+արամատ, ընկերասեր-արմատ+հոդակապ+արմատ, գործընկեր-արմատ+արմատ:
  • Նմանություն-արմատ+ածանց, տնակարմատ+ածանց, սառնություն+արմատ+ածանց, սրտիկ-արմատ+ածանց, ընկերանալ-արմատ+ածանց, սիրել-արմատ+ածանց, գործիք-արմատ+ածանց, գործիքային-արման+ածանց+ածանց0, գործիքավորել-արմաատ+ածանց:

12.11.2019

  1. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3), B (+7), C(–6), D (+1), E (+8), F (–5), G (–4) կետերը, եթե միավոր հատվածի  երկարությունը 12սմ է, 1 սմ է։

2. Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք –7, –5, –2, 0, +1, +4, +8, +10  թվերին hամապատասխանող կետերը

3.Կոորդինատային ուղղի վրա A (–6), B (+2), C (–3), D (–4), E (+8), F (–2), G (–10) կետերից ո՞րն է գտնվում ամենից ձախ, և ո՞րը՝ ամենից աջ:

Ձախ=A (-10)
Աջ=E (+8)

4. Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և նրա վրա նշե՛ք A (–3) կետը։ Նշե՛ք նաև՝
ա) B կետը, որը գտնվում է A կետից երկու միավոր դեպի աջ,
բ) C կետը, որը գտնվում է A կետից երեք միավոր դեպի ձախ։

5. Կոորդինատային ուղղի վրա քանի՞ բնական թիվ է գտնվում հետևյալ թվերի միջև. 
ա) –5 և 3=3թիվ, բ) 0 և 4=4թիվ, գ) 7 և 15=9թիվ։

12.11.2019

Քաջ Նազար

Շարադրանքից ընտրել հինգ բառ և

  • գրել, թե քանի տառ ու հնչյուն ունի,
  • քանի վանկանի է ու ինչ վանկերի է բաժանվում,
  • ինչ հոմանիշներ ունի,
  • բառակազմական ինչ բանաձև ունի:

Հեղափոխություն
11-տառ, 11-հնչյուն
5 վանկ-հե-ղա-փո-խու-թյուն
հեղաշրջում
հեղ+ա+փոխ+ություն=արմատ+հոդակապ+արմատ+ածանց

նախագահ
7 տառ, 7 հնչյուն
նա-խա-գահ
ատենապատ
նախ+ա+գահ=արմատ+հոդակապ+արմատ

բարձրախոս
9-տառ, 9-հնչյուն
3 վանկ-բարձ+րա+խոս
ռադիո
բարձր+ա+խոս=արմատ+հոդակապ+արմատ

կրթություն
8-տառ, 8-հնչյուն
3 վանկ-կրթել+ություն
ուսումնառություն
կիրթ+ություն=արմատ+ածանց

աշխատանք
8-տառ, 8-հնչյուն
3 վանկ-աշ-խա-տանք
աշխատություն
աշխատել+անք=արմատ+ածանց

Քաջ Նազարիիմ ժամանակակից տարբերակը

Քաջ Նազարը վախից ամբողջ օրը իր կնոջ հետևից քայլում էր ։ Մի օր գիշերը նա իր կնոջը ասաց, որ ուզում է հեղափոխություն անել և ինքն է ուզում դառնալ նախագահ։ Նա կարծում էր,որ ինքը դառնա նախագահ իր ժողովուրդը էլ երբեք ոչնչից չի վախենա։Նրա կինը ասում է նրան ․
-Այ մարդ դու այդքան վախկոտ ես էլ ինչպես պիտի անես,որ ազգը ոչնչից չվախենա և վստահի քեզ։
Հետո քաջ Նազարը այնքան է կրկնում որ՝ ես ուզում եմ օգնել իմ ազգին, կինը բականում և դուրս է հանում Քաջ Նազարին տնից։ Քաջ Նազարը գիշերը վախով է անցկացնում։ Առավոտյան որոշում է հասնել Հանրապետության հրապարակ և այնտեղից էլ սկսել իր հեղափոխությունը։ Արդեն Հանրապետության հրապարակում վերցնում է բարձրախոսը և սկսում է կոչ անել ժողովրդին։ Ժողովուրդը հավաքվում է ոչ թե լսելու նրա ելույթը ,այլ մի լավ ծիծաղելու համար,որովհետև Քաջ Նազարը շատ անգրագետ էր։ Մեր ժողովուրդը քաջ գիտակցում էր ,որ Նազարը անգրագետ էր և երբեք չէր կարող առաջնորդ լիներ իրենց։ Նազարը խայտառակվելուց հետո վերադառնում է տուն և կնոջն ասում ,որ 21-րդ դարում Հայաստանում կրթությունն է միայն առաջնային,որ էլ բախտը և ծանոթությունը չեն կարող մարդկանց պաշտոն և լավ աշխատանք տալ։ Եվ այդ օրվանից նա որոշում է զբաղվել ինքնակրթությամբ , որ իր կյանքում կարողանա հասնել ինչ որ բանի։